در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
فرصتی ویژه و استثنایی: درج آگهی ویژه به مدت یکماه رایگان برای مشاغل تولیدی، خدماتی و ... ارسال عدد 5 به 10000403010000

بانکی آگهی

آگهی های گروه مناقصه

هیچ آگهی در این گروه ثبت نشده است

تعرف مناقصه

•  مناقصه : فرآیندی رقابتی است برای تأمین کیفیت مورد نظر (بر اساس اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به فرد مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار خواهد شد.

•  مناقصه گزار: مناقصه گزار به دستگاه یا ارگانی گفته می‌شود که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگان‌ها و سازمان‌های زیر باشد:
قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمان‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت, بانك‌ها و موسسات اعتباری دولتی, شركت‌های بیمه دولتی, موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی, بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی, شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.

•  مناقصه گر: شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می نماید.

•  برنامه زمانی مناقصه: به سندی گفته می‌شود  که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می گردد.

•  اسناد مناقصه: اسناد مناقصه شامل موارد پیش‌رو است:

- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد در مناقصه (دعوت نامه)

عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت نمایند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم گفته می شود.

دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.

- برگ پیشنهاد مناقصه

به معنی مدرکی است با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل می‌گردد و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.
 

موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل :

شرایط عمومی و خصوصی

نقشه ها و مشخصات فنی (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداخت‌ها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها.

فرم‌ها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر(در صورتی که وجود داشته باشند)

الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول روند مناقصه.

•  فراخوان مناقصه : فراخوانی است که به شاخصین مناقصه گزار بین دو تا سه مرتبه حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی و یا شبکه های اطلاع رسانی منتشر می گردد.

•  پیشنهاد مناقصه : یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم نموده، به همان شیوه‌ای که در اسناد مناقصه ذکر شده، پیشنهاد مناقصه، ممکن است به منظور اختصار، به صورت "پیشنهاد" نیز به کار رود.

•  مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی که پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتی که قرارداد منعقد نگشته باشد، پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می باشد و فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید می شود.

•  کمیته فنی بازرگانی : هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در قانون مناقصات را بر عهده می‌گیرد.

•  ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

•  ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها : فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می گردند.

•  ارزیابی مالی : فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهاداتی که از نظر فنی و بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

•  ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن و پیشنهاد قیمت.

•  آگهی ارزیابی فراخوان برای ارزیابی صــلاحیت متقاضـیان شرکت در مناقصـه که در روزنامـه های کثیرالانتشـار منتـشر می شود.
 

طبقه بندی انواع مناقصات     

1- مناقصات یک مرحله ای

۲- مناقصات دو مرحله ای       

 

طبقه بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران                        

 - مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

- مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.    
            

 برگزاری مناقصات و فرآیند آن   

۱-  تأمین منابع مالی

۲-  تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)

۳-  تهیه اسناد مناقصه

۴-  ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

۵-  فراخوان مناقصه

۶-  ارزیابی پیشنهادها

7-تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

  ثبت آگهی رایگان