مال منقول وغیر منقول

 

یکی از مفاهیم مهم درحوزه املاک، آشنایی با اصطلاحات  این حوزه و یکی از این اصطلاحات مال غیرمنقول و منقول است که دراین نوشتار به آن پرداخته شده است.

مال غیرمنقول آن است که نمی توان ازمحلی به محل دیگر مننقل کرد اعم ازاینکه استقرارآن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ انتقال آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

زمین ها  و بنا ها وهر چه که دربنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است وهمچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگردرزمین یا بنا کشیده شده باشد.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن درصورتی که دربنا یا زمین به کاررفته باشد به طوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد فقط آن قسمت منقول است.

درخت ها  و شاخه‌ های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده غیرمنقول است.

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و غیره و به طور کلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد ازنظر صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب می شود و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و یا هرحیوانی  که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره مورد اجاره ازحیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولو اینکه مبیع یا مورد اجاره ازاموال غیرمنقول باشد.

کشتی های کوچک و بزرگ وقایق ها وآسیاها وحمام هائی که روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌ هائی که نظربه طرزساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاء مزبورممکن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاص به عمل آید.

مصالح ساختمانی ازقبیل سنگ و آجروغیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادام که دربنا به کارنرفته‌ داخل منقول است.