عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۱۹۲.۰۸ ۸.۳۵ ۷/۷ ۰۱:۳۰
گرم طلا ۱۸ ۴۶۸۶۶۰ ۳۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۳۰
گرم طلا ۲۴ ۶۲۴۸۷۰ ۴۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۳۰
سکه بهار آزادی ۴۸۵۱۰۰۰ -۷۵۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲
سکه امامی ۵۰۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۳۶
نیم سکه ۲۵۷۰۰۰۰ -۷۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲
ربع سکه ۱۴۲۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲
سکه گرمی ۶۹۰۰۰۰ -۱۰۰۰۰.۰۰ ۷/۷ ۱۲:۱۲