اقتصادنیوز: معاون وزیر صنعت با بیان اینکه رئیس جمهور اجازه افزایش ملی قیمت نان را نداده است، گفت: وی اجازه داده در مراکز استانها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و تأیید شورای تأمین استانها، افزایش نرخ تا سقف ۱۰ درصد اتفاق افتد.

 

به گزارش اقتصادنیوز؛ حسن یونس سینکی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت نان در کشور گفت: در سال ۹۷ با دستور رئیس جمهور هیچ دستگاهی اجازه تصمیم گیری در مورد افزایش ملی قیمت نان ندارد اما رئیس جمهور اجازه داده در مراکزاستان ها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و با تأیید شورای تأمین استان ها افزایش قیمت حداکثر تا سقف ۱۰ درصد صورت گیرد به این معنا که شوراهای تأمین استانها و ستادهای تنظیم بازار اجازه خواهند داشت تا سقف تعیین شده، مجوز افزایش قیمت نان را صادر نمایند.

معاون وزیر صنعت افزود: این مجوز فقط در سطح استانی و منطقه ای بوده و هیچ گونه افزایش سراسری و ملی برای قیمت نان اتفاق نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی برمجوزافزایش قیمت نان در تهران، تصریح کرد: در تهران هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و قیمت های قبلی جاری است.

سینکی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر افزایش قیمت نان در آزادپزها گفت: نانوایان آزادپز دارای ضوابطی هستند که مطابق با آن کار می کنند و بخشی از مصارف آنها که آرد یارانه ای است تحت کنترل قرار دارد، اما برای آزادپزها سقف قیمت عرضه در نظر گرفته شده که عمدتا زیر آن سقف عمل می شود.

معاون وزیر صنعت افزود: توسعه آزادپزها در دستور کار قرار ندارد اما مدیریت کار آنها در دستور کار است که باید در سامانه ملی گندم، آرد و نان اعمال شود.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه برخی آزادپزها قیمت را هزار تا ۱۵۰۰ تومان بر روی هر قرص نان افزایش داده اند، گفت: آنها حتما موجب گران فروشی شده اند و اگر مردم مواردی را گزارش کنند به آن رسیدگی می شود اما باید توجه داشت که قیمت نان با تکیه بر وجوه مختلفی تعیین می شود.

سینکی ادامه داد: زنجیره تولید نان شامل چند بخش است که هر سال به طور رسمی در ایستگاه اول به اسم خرید تضمینی گندم، دولت در دفاع از کشت گندم در سرزمین از کشاورزان صورت می دهد اما معمولا افزایش قیمتی که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در مورد خرید تضمینی گندم است، مورد عمل واقع شده و همین موضوع تبدیل به افزایش قیمت آرد می شود که در کنار هزینه های جانبی باید لحاظ شود.

وی گفت: این فرآیند ادامه دارد تا آرد تبدیل به نان شود.