عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا ۱۱۹۶.۷۹ -۱.۶۳ ۷/۵ ۱۰:۳۰
گرم طلا ۱۸ ۵۴۹۰۰۰ -۸۷۷۰.۰۰ ۷/۴ ۱۸:۴۵
گرم طلا ۲۴ ۷۳۱۹۹۰ -۱۱۷۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۸:۴۵
سکه بهار آزادی ۵۳۵۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۷:۲۴
سکه امامی ۵۳۲۰۰۰۰ -۹۵۰۰۰.۰۰ ۷/۵ ۱۱:۰۶
نیم سکه ۲۷۷۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۲۰:۰۶
ربع سکه ۱۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۸:۰۰
سکه گرمی ۷۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۷/۴ ۱۲:۱۸