این پیرمرد در شهرستان فومن بوده و به عزیز جنگلی معروف است.

پیرمرد ایرانی که به دلیل شکست عشقی سربه کوه گذاشت!+عکس