سوسکی خطرناکی بنام بمب افکن که در هنگام خطر تا 70 بار از شکم خود مایعات بسیار داغی را پرتاب میکند، این مایعات برای حشرات کشنده و برای انسانها بسیار دردناک است.