قانون مالکیت آپارتمان ها به منظورایجاد وتضمین آرامش و تنظيم روابط مطلوب ساكنان آپارتمانها درسال ۱۳۴۳ تصويب و درسال ۱۳۶۷ بعضي ازمواد آن اصلاح شده است. اين قانون  با اصلاحات و الحاقات آن  در۱۵ ماده  پاسخگوي ساكنان و مالكان آپارتمان ها در مورد مالكيت و حقوق وتكاليف مرتبط با آن وهمچنین چگونگي اداره آپارتمان و نحوة همكاري ساکنان با یکدیگر دراداره  مطلوب آن است . آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها ، با توضیح مواد مندرج در این قانون ،چگونگي اجراي آنها را مشخص مي کند تا ازبروز اختلاف درمیان ساکنان یک ساختمان مسکونی جلوگيري شود .


مالكيت یک واحد آپارتمان بر اساس ماده يك قانون تملك آپارتمانها مالكيت درهرواحد ازآپارتمان به دو قسمت مالكيت دربخش اختصاصي و مالكيت دربخش مشترك تقسیم می شود.، يعني مالك هرواحد افزون برمالكيت  واحد اختصاصي خود به نسبت ، مالك بخش های مشترك ساختمان نيزهست  وداراي حقوق و وظايفي براي استفاده و نگهداري ازآنها است.


بخش هاي اختصاصي بر اساس ماده 2 قانون تملك آپارتمان ها ، بخش هایی ازآپارتمان كه مشخصات كامل آن از لحاظ حدود، طبقه، شماره، مساحت قسمت هاي وابسته، ارزش وغيره د رسند قيد شده است و براي استفاده انحصاري مالك تخصيص يافته، بخش اختصاصي است .


بخش هاي مشترك در ماده 2 قانون تملك آپارتمان ها آمده است كه به جز بخش هایی كه دراسناد مالكيت اختصاصي يك يا چند نفرازمالكان نوشته شده است و يا اينكه طبق عرف وعادت محل آن بخش متعلق به واحدي خاص باشد، تمام بخش هاي يك آپارتمان جزء بخش هاي مشترك است.


بخش های مشترك آپارتمان 


براي آگاهی از بخش هايي مشترک آپارتمان وپیشگیری از بروزاختلاف درتعيين اين بخش ها را مرور می کنیم.بر اساس ماده ٤ آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها، بخش هاي مشترك عبارتند از:


1- زمين زير بنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد.

2- تأسيسات بخش هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي، انبارعمومي ساختمان ، ا تاق سرايدار درهرقسمت بنا كه واقع باشد، آسانسور و محل آن، چاه هاي فاضلاب، لوله ها ی فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي، تهوية مطبوع، گاز، نفت، هواكش ها، لوله هاي بخاري،گذرگا ه هاي زباله و محل جمع آوري آن وغيره.


3- اسكلت ساختمان.

4- درها، پنجره ها، راهروها، پله ها و پاگردها كه در خارج از بخش  هاي اختصاصي قرار گرفته اند.

5- تاسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين كننده روشنايي، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنها، به استثناي تلفن اختصاصي، شيرهاي آتش نشاني ، آسانسور و محل آن ،محل پایانی پله و ورود به بام و پله هاي ايمني.


6- بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركا و يا حفظ بنا در ن ساخته شده است.

7- نماي خارجي ساختمان.


8- محوطه سا ختمان، باغ ها و پارك ها كه جنبه عمومي دارند و درسند اختصاصي ثبت نشده است. موارد یاد شده بخش هاي مشترك آپارتمان است كه درمالكيت مشاع تمام شركاي ملك است، هر چند كه در بخش  اختصاصي واقع شده يا ازآن بخش ها عبور كند. همه مالكان يا استفاده كنندگاني كه نماينده مالك هستند مانند مستأجران ،حق دارنداز اين بخش ها استفاده کنند و هيچ كس نمي تواند ازبهره برداری آنها تا حدي كه  به حق ديگران زیان وارد نکند ، جلوگیری کند .گذاردن ميز و صندلي وهرنوع اشياي ديگر و همچنين نگاهداري حيوانات در بخش هاي مشترك ،جز با جلب رضايت همه مالكان ممنوع است .


برگرفته از دلتا