هنگام وقوع زلزله به کجا پناه ببریم؟

 
راهکارهای مناسب برای نجات هنگام وقوع زلزله