مردم با حفظ ارامش هوشیار باشند

لزوم هشداری مردم در پس لرزه هایی که در پیش می باشد