آگهی تحدید حدود اختصاصی

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگرتحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدیدخارج شدهباشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده۱۵ قانون ثبت نتوان آنها راتحدید عمومی  نموددر این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصیوی با ذکرعلت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

 

آگهی تحدید حدود عمومی

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که بهعنوانمجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدیدحدودعمومی امکانپذیر می باشد(ماده۶۶ آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویسآگهی تحدیدعمومی رعایت نکات زیر ضروری است:
پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومیهر بخش بهترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت ومساحت آنهاروز یا روزهائی برای تحدید حدود تعیین می شود(موضوع مواد۶۱ و۶۲ آئین نامه قانون ثبت) وتاریخ روزتحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاکهای مربوطهقید شود. در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یاحقوقارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند ظرف مدت ۳۰ روز ازتاریختحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد(ماده۲۰ قانون ثبت)

 

آگهی فقدان پرونده

چنانچه پرونده  ثبتی مفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهیفقدان پرونده  که شامل مشخصات پرونده وملک ومالک می باشد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار منتشر می شود

آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتیاملاکی است کهدارای اظهار نامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینکه ثبتدفتر املاکشده و دارای سند مالکیت باشند یا نباشند

 

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت توسط متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده وثبت دفتر املاک تهیه می شود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شمارهپلاک و محلوقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شدهقیدگردد.  آگهی در دو نوبت به فاصله ای کهکمتر ازده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گرددکه پس از انتشارنوبت دومظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام داردو یاانقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

 

آگهی های نوبتی 

براساس ماده ۵۹ آئین نامه قانون ثبت کلیه املاکیکهدر هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی به ترتیب مقرر در آئین نامه در دو نوبتبهفاصله ۳۰ روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن دریکی ازروزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین میشوندآگهی گردند تا ۹۰ روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسیددریافتدارند.
در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود بایدمشخصاتو نکات زیر منظور گردد:
شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محلوقوعاملاکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهیدر ردیفمنظور گردیده اند.
املاکی که قبلاً اظهار نامه آنها تنظیم ولی اشتباهاًدر موعدمقرر آگهی نشده اند.
املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکنبواسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت نظارتیا دستوراداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای ۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷مجموعهبخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۶۵ منجر به تجدیدآگهی شده اند

در مقدمه پیش نویس آگهینوبتی نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات وشمارهپلاکهای ثبتی املاک هر بخشی که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیباز کوچکبه بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یامالکیناملاک موضوع بند ۲ و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوعبند ۳ کهدر اجرای دستور هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجربه تجدیدآگهی شده اند قید می شود.
سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت بهاملاکردیف ۱و۲ که ۹۰ روز و املاک ردیف ۳ که ۳۰ روز بعد از تاریخ اولین انتشاراست ذکر میگردد و نیز مدلول مواد۱۶ و۱۷و ۲۰ قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخانتشار نوبتاول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود.

به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت هرکس می توانداعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف ۹۰ روز از تاریخ نشراولین آگهینوبتی مراتب را کتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسید در یافت نماید.