مسئله تخلیه فوری ملک را می توان ازنگاه مالک و مستاجر بررسی کرد. اینکه چه زمانی مالکان می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجراست، تخلیه کنندد واینکه درصورت تخلف مالک، مستاجر چه حقی دارد و آیا می تواند ملک را تخلیه کند یا خیراین مطلب را بخوانید.

درمورد اولین سوال درباره اینکه چه زمانی مالکان می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه کنند باید شرایط زیر را درنظر داشت .

۱- اگر قرارداد اجاره غیررسمی ( یعنی دردفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) باشد: حال این قرار داد توسط موجرومستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاترآژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، دراین صورت حتماً باید درانتها ی آن علاوه برموجرومستاجردونفرشاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

۲- مدت اجاره منقضی شده باشد.

۳- یا مستاجراز پرداخت بیش ازسه ماه مبلغ اجاره، خودداری کند.

۴ – یا به شرط انتقال ندادن به غیراجاره داده باشد.

۵- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هرعلت دیگر…
در صورت فراهم بودن این شرایط  موجر(مالک) می تواند در دادخواست به شورای حل اختلاف،به  محل وقوع ملک مراجعه کند وخواسته ی خود را دستورتخلیه فوری بنویسید نه حکم تخلیه وپس ازبررسی این مرجع قضایی دستورتخلیه ملک صادر وظرف ۷۲ ساعت اجرا می شود. شایان ذکر است اگرتقاضای حکم کند، رویه حکم تخلیه اجرا می شود که با صدوراین حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد و رویه ای طولانی بر آن حاکم می شود و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادرشود پس ازآن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و دراجراییه ی بازمهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه  به اجراییه اعتراض نشود و یا اعتراض اما اعتراض او پذیرفته نشود، دراین صورت تخلیه ملک انجام می شود.

تذکر:
درصورت انقضا مدت اجاره یا نسبت به تخلیه اقدام  یا اجاره دیگرتنظیم و مدت آن را هرچند کوتاه مشخص و شرایط یاد شده را رعایت کنید تا درصورت لزوم رویه طولانی دادرسی بر آن حاکم نشود.


تخلیه فوری ملک

درمورد سوال دوم درباره اینکه درصورت تخلف موجر (مالک)، مستاجر چه حقی دارد؟
در چنین شرایطی، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل تنظیم نشدن قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی كه ازجانب مالك برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده وهمچنین درصورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع وحقوق مستاجر، همچنین بازنگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هرعنوان دیگری كه درهنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی كند.