اجاره نشینی یکی از مسائل مهم  روزگارما است  ونکته هایی بسیار دارد که باید رعایت شود. .
برای اجاره مسکن بایستی موارد زیر را به دقت مورد توجه قرار داد.

۱- مدت اجاره باید معین باشد در غیراین صورت اجاره باطل است.

۲- لازم نیست اجاره دهنده ، مالک مورد اجاره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

3- اگر بعد از قرارداد معلوم شود مورد اجاره هنگام اجاره معیوب بوده است ، اجاره کننده حق فسخ دارد.

4- اجاره کننده  نمی تواند در مدت اجاره در مورد اجاره تغییری صورت دهد مگر اینکه با توافق اجاره کننده باشد.

5- تعمیرات و مجموع مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک است مگرآن که دراجاره خلاف آن قید شود.

6-  اجاره کننده  باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد ،اجاره بها را پرداخت کند و رسید بگیرد.

7- عقد اجاره با فوت اجاره دهنده  یا اجاره کننده باطل نمی شود.

8- اجاره کننده  حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد مگر اینکه در قرارداد توافق شود.

۹- اگر اجاره کننده  بدون اجازه اجاره دهنده در مورد اجاره تعمیراتی صورت دهد  حق مطالبه آن را از اجاره دهنده ندارد و در صورت درخواست اجاره دهنده  باید مورد اجاره را به همان وضع اولیه تحویل دهد.

۱۰-اجاره دهنده  حق دارد در صورت ساخت و ساز یا کاشتن درخت توسط اجاره کننده در زمین اجاره ای بدون اجازه وی، آن را از بین ببرد.

۱۱- برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی می بایست حتماً دو نفربه عنوان شاهد زیرسند اجاره نامه را امضا کنند تا طرفین ازمزایای قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۳۷۶بهره مند شوند.

۱۲- پس ازپایان مدت اجاره اگراجاره کننده ازتخلیه مورد اجاره خودداری کند به درخواست اجاره دهنده تخلیه صورت خواهد گرفت.

۱۳- اگراجاره دهنده  مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و … ازاجاره کننده دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به برگشت  آن سند یا وجه مستاجره است.

۱۴- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدوراجراییه ازدفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید.

۱۵- اگر اجاره دهنده  مدعی وارد شدن  خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا پرداخت نکردن اجاره بها یا بدهی و شارژ و … باشد نمی تواند راساً از ودیعه برداشت کند بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه برای دریافت حق خود اقدام کند.

اجاره نشینی یکی از مسائل مهم  روزگارمااست  ونکته هایی  بسیاردارد که باید رعایت شود. .
برای اجاره مسکن بایستی موارد زیر را به دقت مورد توجه قرار داد.

۱- مدت اجاره باید معین باشد در غیراین صورت اجاره باطل است.

۲- لازم نیست اجاره دهنده ، مالک مورد اجاره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
 

3- اگر بعد از قرارداد معلوم شود مورد اجاره هنگام اجاره معیوب بوده است ، اجاره کننده حق فسخ دارد.
 

4- اجاره کننده  نمی تواند در مدت اجاره در مورد اجاره تغییری صورت دهد مگر اینکه با توافق اجاره کننده باشد.
 

5- تعمیرات و مجموع مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک است مگرآن که دراجاره خلاف آن قید شود.

6-  اجاره کننده  باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد ،اجاره بها را پرداخت کند و رسید بگیرد.

7- عقد اجاره با فوت اجاره دهنده  یا اجاره کننده باطل نمی شود.

8- اجاره کننده  حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد مگر اینکه در قرارداد توافق شود.

۹- اگر اجاره کننده  بدون اجازه اجاره دهنده در مورد اجاره تعمیراتی صورت دهد  حق مطالبه آن را از اجاره دهنده ندارد و در صورت درخواست اجاره دهنده  باید مورد اجاره را به همان وضع اولیه تحویل دهد.

۱۰-اجاره دهنده  حق دارد در صورت ساخت و ساز یا کاشتن درخت توسط اجاره کننده در زمین اجاره ای بدون اجازه وی، آن را از بین ببرد.

۱۱- برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی می بایست حتماً دو نفربه عنوان شاهد زیرسند اجاره نامه را امضا کنند تا طرفین ازمزایای قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۳۷۶بهره مند شوند.

۱۲- پس ازپایان مدت اجاره اگراجاره کننده ازتخلیه مورد اجاره خودداری کند به درخواست اجاره دهنده تخلیه صورت خواهد گرفت.

۱۳- اگراجاره دهنده  مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و … ازاجاره کننده دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به برگشت  آن سند یا وجه مستاجره است.

۱۴- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدوراجراییه ازدفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید.

۱۵- اگر اجاره دهنده  مدعی وارد شدن  خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا پرداخت نکردن اجاره بها یا بدهی و شارژ و … باشد نمی تواند راساً از ودیعه برداشت کند بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه برای دریافت حق خود اقدام کند.


برگرفته از مباشر