با توجه به ماده 10 مكرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیریا هیئت مدیران می توانند ازطریق اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها را درخواست  کنند.

هرگاه مالک یا استفاده ‌كننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه ،سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات، ازدادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری كنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌ كننده همچنان بدهی خود را تسویه نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای دریافت وجه مذکوربرطبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد كرد.

از سوی دیگر چنانچه عرضه نکردن خدمات مشترک موثر نباشد، با استناد به تبصره یک ماده 10 مکرر قانون مذکور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوق به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

برگرفته از دلتا