برای آگاهی از قوانین مربوط به صدور چک و پی آمد های قضایی صدور چک های بی محل نکاتی را برای آگاهی شما آورده ایم که توجه به این نکات ضروری است .

 

۱- حتما"باقلم خود متن چک رابنویسید حتی اگرطرف مقابل مورد اعتماد تان باشد هرگزاجازه ندهید دیگران متن چک رابنویسند.


۲- درقسمت «مبلغ چک» هم تومان رابنویسید وهم ریال را، مثلا: دومیلیون تومان برابربا بیست میلیون ریال .


۳- درقسمت «دروجه » سعی کنید که وجه رابه اسم شخص بنویسید وتا می توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.


۴- بعدازنوشتن اسم طرف ، برای جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت » چه چیزی صادرشده است ، مثلا « آقای رامین  .... بابت خرید یک دستگاه ماشین »


۵- درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف « ر» درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده وپس ازنوشتن مبلغ درجلوی آن تاانتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

۶- پس از نوشتن رقم  مورد نظربرای جلوگیری اززیاد کردن رقم،چشب نواری روی مبلغ چسبانده شود.


۷- سعی کنیدمتن چک رابااعصابی آرام بنویسیدوازشتاب زدگی درنوشتن خودداری کنیدوتاآنجاکه ممکن است بدون قلم خوردگی باشد.


۸- چنانچه بدون قلم خوردگی چک رانوشتیدوامضاء کردید دربالای شکل مستطیل که رقم رانوشتیداین کلمه را امضاء کنید؛× بدون خط خوردگی × ودوطرف آن راباعلامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنانچه هنگام نوشتن دچارقلم خوردگی شد ولواین که یک حرف یایک عدد باشد پشت چک قید کنید که: مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح و قلم خوردگی از اینجانب است این جمله رادر پشت چک درگوشه ای قید کنید و امضاء کرده و سپس زیرآن را خط بکشیید.


۹-  ازامضاء ساده  چک که قابل جعل باشد خودداری کنید وزیرامضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خودقید کنید.


۱۰- پس از صدور چک ته چک رانیزکامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی دادید؛ حتما بنویسید.

 

۱۱- از نمونه امضاء خود درقسمت ته چک و برگ چک خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرارگرفت نمونه امضاء جعل نشود.


۱۲-  دسته چک را درجای امن قراردهید و ازقراردادن آن درماشین و یا کشوی میزکار بدون قفل و یاجیب پیراهن خودداری کنید.


۱۳- چنانچه دسته چک یا یک برگ ازچک مفقود یا سرقت شود درسریع ترین زمان به بانک اطلاع دهید وطبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه کرده وبا طرح شکایت ،دستور قضائی را به بانک تحویل دهید. چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا چک را برگشت بزند.

 

۱۴-اگر درمتن چک جفل و دستکاری یا  کلاهبرداری شود و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد طبق دستور بند۱۳ عمل کنید.


۱۵- چنانچه معامله و یا قراردادی باچک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما درمتن قرارداد بنویسید.

 

۱۶- ازضمانت باچک نسبت به افرادی که نمی شناسید یااحتمال پرداخت نکردن ازطرف او را می دهید خودداری کنید.


۱۷- باتوجه به مشکلات و تراکم کاردربانک و برای جلوگیری ازبرگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل ازموعد آن در بانک تامین نمایید.


۱۸- چنانچه درتامین وجه چک درموعد مقرردچارمشکل شدید حتمابادارنده چک هماهنگ کنید و به اواطلاع دهید وازاو درخواست مهلت نمایید تابابرگشت خوردن چک و بد حسابی روبه رو نشوید.


۱۹- کسی که چک بی محل صادرکندعلاوه براینکه دادگاه او را به مبلغ چک محکوم می کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد . پس بی دلیل خود را گرفتارنکنید.


۲۰- چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتما از او رسید دریافت  کنید.


۲۱- اول متن چک رابنویسید و بعد امضاء کنید و ازامضاء کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری کنید.

برگرفته از دلتا