حق ارتفاق چه حقی است؟ چگونه می توان از حق خود دفاع کرد؟ کدام حقوق جزو حق ارتفاق است ؟ دراین نوشتار به تمام این پرسش ها پاسخ داده می شود. با ما همراه باشید.

ارتفاق حقی است که  شخصی درملک دیگری دارد. صاحبان املاک می توانند درملک خود هرحقی را که بخواهند به دیگری بدهند در این صورت چگونگی استحقاق ،تابع قرارداد و‌عقدی است که برابرآن حق داده شده است.

هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده باشد صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند ازآن جلوگبری ‌کند مگر درصورتی که استحقاق نداشتن او معلوم شود.

چشمه واقع شده در زمین کسی ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت [به آن ] چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

هر گاه کسی از قدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق عبورداشته باشد ،صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع بردن آب از سوی وی یا‌عبور او از ملک خود شود و سایرحقوق ازقبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره را نیز شامل می شود.

اگر کسی حق عبوردر ملک غیرندارد اما  صاحب ملک اجازه این کاررا داده باشد که ازملک اوعبورکنند هروقت بخواهد می تواند ازاجازه  خود برگردد ومانع عبوراو بشود وسایرارتفاقات نیزهمین گونه است .

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا بدون اجازه ، آب باران  را از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا بربام او برف بریزد.

برگرفته از دلتا